અટલ બ્રિજ | આઇકોનિક ફૂટ ઓવર બ્રિજ | Atal Bridge Ahmedabad

Atal Bridge Ahmedabad

અટલ બ્રિજ | આઇકોનિક ફૂટ ઓવર બ્રિજ | Atal Bridge Ahmedabad Atal Bridge Ahmedabad આ આઇકોનિક ફૂટ-ઓવર બ્રિજ દેશમાં તેના પ્રકારનો પ્રથમ છે. તે સાબરમતી રિવરફ્રન્ટના પશ્ચિમ અને પૂર્વ ભાગને જોડશે. તેને પતંગો અને ઉત્તરાયણની ઉજવણીમાંથી પ્રેરણા લીધી છે. Ahmedabad New Bridge પસંદ કરેલા રંગો પણ પતંગના રંગછટાને પ્રતિબિંબિત કરે છે. નદી ઉપર ચાલવાનો આનંદ … Read more

CSS Code For Floating Social S